General conditions, privacy policy & disclaimer

Inleiding

 • Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 d.d. 27/04/2016 en de Belgische privacywetgeving, zorgt Catalize als erkend
  arbeidsbemiddelingsbureau voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens die Catalize verwerkt, kunnen betrekking op u hebben in uw hoedanigheid van kandidaat of in uw hoedanigheid van klant. Hieronder
  lichten we toe hoe en waarom we welke gegevens op een veilige en confidentiële wijze verzamelen en verwerken, alsook welke beveiligingsmaatregelen
  Catalize heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Catalize BV met als exploitatie-adres Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 505, 9000 Gent, ondernemingsnummer 898.021.842, erkend onder het nummer VG 1582/B en geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder het nummer 00056-405-20121017.

  Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke van Catalize, met name de heer Thomas Vande Vyvere, op volgend e-mailadres thomasvandevyvere@catalize.be

2. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Catalize verwerkt de persoonsgegevens in toepassing van de reglementering in het kader van private arbeidsbemiddeling, waar het IAO-Verdrag nr.181 van 19 juni 1997 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, door België geratificeerd op 8 juni 2004 en door het Vlaamse parlement goedgekeurd op 17 juli 2000 aan de basis lag. Dit Verdrag met bijhorende Wetten, Decreten en Besluiten kan u terugvinden op http://www.werk.belgie.be
  op federaal niveau, op https://www.werk.be/online-die... op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap en op http://werk-economie-emploi.br... op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 • Catalize verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  - in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Catalize en u als klant of als kandidaat (voor een permanente of tijdelijke functie bij één van onze opdrachtgevers)

  - in het kader van een lopende of nakende sollicitatieprocedure om u als klant of kandidaat correct te kunnen aanspreken en/of aanschrijven
  - in het kader van een zoektocht naar een specifiek profiel om uw vaardigheden als kandidaat correct te kunnen inschatten en om u als kandidaat een passende vacature te kunnen aanbieden
  - in het kader van mass mailing om uw geformuleerde wensen als klant of kandidaat te kunnen respecteren
  - om te kunnen verwijzen naar eerdere communicatie met u als kandidaat of als klant

  Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als rekruteringskantoor niet naar behoren uitvoeren.

4. Welke persoonsgegevens en van wie?

 • In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kan Catalize de volgende persoonsgegevens verwerken:
  - als kandidaat: voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats, werkschema (fulltime of part time) en job type (permanent of tijdelijk), geslacht, moedertaal en talenkennis, opleiding, vaardigheden, werkhistoriek (zie CV), salaris, gewenste pendeltijd, contracten en time-sheets
  - als klant: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), werkadres, moedertaal van de contactpersonen, contracten

  De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 3 vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

5. Ontvanger van gegevens

 • Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Catalize de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

  Catalize doet een beroep op een third service provider, met name rekruteringssoftware en een bijhorend portaal, genaamd Vincere | Recruitment Software For Recruiting & Staffing Agencies (https://vincere.io/), waar alle persoonsgegevens die Catalize (via Vincere) verwerkt, bewaard worden ‘in the cloud’. De server van Vincere – voor al haar klanten in Europa – bevindt zich in Frankfurt (Duitsland) en is onderworpen aan tal van beveiligingsmaatregelen die garanderen dat het beveiligingsniveau aan het risico is aangepast.

  Catalize kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft Catalize procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

  Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar Catalize een beroep op doet.

6. Bewaringstermijn

 • We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen. De Wet verplicht er ons toe om uw persoonsgegevens te bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.

  Wij zullen alle noodzakelijke en redelijke inspanningen leveren om u te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up to date zijn. Uw hulp hierbij (bv. spontane melding van nieuw telefoonnummer, nieuwe job, etc.) wordt uiteraard sterk gewaardeerd.
  In voorkomend geval, zullen wij uw gegevens steeds updaten of wissen waar nodig. Indien u informatie doorgeeft met betrekking tot derde partijen, zijn wij gerechtigd te veronderstellen dat deze derde partijen hun toelating hebben gegeven om deze informatie aan ons door te geven.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

 • U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen, conform de bepalingen die gelden in de sector. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

8. Vragen

 • Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Catalize kan u vragen richten aan Catalize en/of aan de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Catalize
  Verwerkingsverantwoordelijke: Thomas Vande Vyvere
  thomasvandevyvere@catalize.be

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  https://www.gegevensbeschermin...
  contact@apd-gba.be

9. Gelijke kansen

 • Catalize is een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy beleid.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 • Deze website is eigendom van Catalize BV met maatschappelijke zetel te Tiegemberg 54, 8573 Tiegem, met ondernemingsnummer 898.021.842, erkend onder het nummer VG 1582/B en geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder het nummer 00056-405-20121017.

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Catalize BV of rechthoudende derden.

11. Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  Catalize BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Catalize BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  Catalize BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via het contactformulier.
  De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Catalize BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Catalize BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  Catalize BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Do you have a question for us? An assignment that needs filling? In need of a serious talk?

Please fill in the form below or call us at +32 (0)9 265 07 70

catalize
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Box 505
9000 Ghent, Belgium
Our offices are located at the Ghelamco Arena.

Here's a detailed map of our offices, the parking and how to get there.